Dienst zondag 22 januari 9.30 uur Bevestiging Ambtsdragers  
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel                                                                             
Organiste : C. Hakkert
Koster : H. Pruijsen
Uitgangscollecte : Orgelfonds

 

Bij de dienst:
We lezen Mattheus 8: 1-13. Jezus daalt van de berg van de Bergrede af. Mensen die zelf of met anderen mee kampen met ziekte, komen tot Hem. Het zijn een melaatse man en een heidense militair. Outsiders, outcasts. Maar: ze komen naar Jezus toe. Jezus laat zien dat Hij ook hun toevlucht is. We bevestigen ouderling T.F. Hanckmann en diaken W.A. Martinus voor een nieuwe ambtstermijn. We wensen elkaar en in het bijzonder Wim Martinus en Thomas Hanckmann een goede voorbereiding en dienst. In deze dienst zingen we de geloofsbelijdenis, en het ‘amen’ na de zegen.
Kerkomroep en livestream:
U bent welkom om de kerkdienst in De Schakel mee te maken. De dienst zal ook te volgen zijn via de kerkomroep. Op dit moment is het niet goed mogelijk is om livestreamuitzendingen te verzorgen. Toegang tot de kerkomroep, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Koffiedrinken:
Na de dienst is het koffiedrinken in De Schakel. De traktatie bij de koffie verzorg ik, ter gelegenheid van mijn verjaardag op 4 januari. Hartelijk welkom!
College van kerkrentmeesters:
De kerkenraad is dankbaar u te kunnen berichten dat, nadat de kerkenraad T.A.W. Ruitenberg (Goudplevier 52) en J.C. Vuijk (Goudplevier 17) benoemde als kerkrentmeesters, beiden hun benoeming hebben aanvaard. Indien er tegen hun benoemingen geen bezwaar wordt ingediend – dit kan tot 5 februari 2023 schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad – gaat hun benoeming per 5 februari in.De kerkenraad heeft tevensmw. A.B. Boll (’t Vaartje 112a) verkozen in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad kan berichten dat Rianne Boll haar verkiezing heeft aanvaard. Indien er tegen haar verkiezing geen bezwaar wordt ingediend – dit kan tot 5 februari 2023 schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad – zal de bevestiging op een nog te kiezen navolgende zondag plaatsvinden. De kerkenraad dankt Theo Ruijtenberg, Jan Vuijk en Rianne Boll voor hun bereidheid om het college van kerkrentmeesters en de commissie van bijstand en – Rianne Boll als ouderling – de kerkenraad te willen versterken.
Pastoraat:
Mevrouw H.J. Treffers (Roomsche Kerkstraat 5, Heusden) is zwak. De familie waakt bij haar. Gedenken we mevrouw Treffers en haar gezin in onze gebeden.Mw. W. Van Oosterhout (Vrouwkensvaartsestraat31) werd in verband met hartritmestoornissen onderzocht en behandeld in het ziekenhuis. Wilna is weer thuis.We wensen haar een goed verder herstel.
Geboren:
Ronald van der Velden en Ilona de Rooij (H.J.M. Wiegersmastraat 10, 5165 EX Waspik) werden verblijd met de geboorte van Sibella Cornelia Christina, roepnaam Emma-Louise. Ze is geboren op 12 december 2022. We feliciteren Ronald en Ilona, de grootouders en de families hartelijk met Emma-Louise. Het geboortekaartje vermeldt: Alle liefde zullen we je geven, wat een geluk met jou in ons leven. We bidden Ronald en Ilona en Emma-Louise een leven met elkaar toe in, zoals Paulus schrijft, geloof, hoop en liefde, en ‘de grootste daarvan is de liefde.’ (1 Kor. 13)
Meeleven:
De moeder van onze organist Hanno Hommel, mevrouw Joke Hommel-van Driel is overleden. We condoleren Hanno, zijn zus Elsbeth, de partners Rianne en Martin en kleinzoon Alex, en de families hartelijk. Dat zoals moeder Joke zich erdoor gedragen wist, nu ook het vertrouwen in Jezus hen, en ons allen, mag dragen en rust geven: O Jezus hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in ’t oor, uw Naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor. (…) O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik, als eens mijn eigen adem stokt, dan draagt mij uw muziek (Gezang 446).
Actie kerkbalans:
De Actie kerkbalans is 16 januari gestart. Vanaf maandag 23 januari worden de enveloppen weer opgehaald.
Samen Eten:
Afgelopen vrijdag 13 januari was er in de Schakel weer het project Samen Eten.Ruim 55 mensen hebben genoten van de heerlijke gerechten, de gezellige sfeer en van het samen aan tafel zitten. Naast de 'gewone' keukenprinsessen hebben nog diverse andere mensen uit onze gemeente een bijdrage geleverd aan de maaltijd en aan het halen en brengen van gasten en zelfs werd er eten thuisbezorgd!Grote dank daarvoor. De collectebus voor het project had het mooie bedrag van € 268,85 in zich aan het einde van de avond. Een mooi startkapitaal voor de volgende ronde Samen Eten. Namens de organisatie, Rianne Boll
Boekverkoop:
U kunt het boek De Waspikse weg van vier eeuwen hervorming op donderdagavonden van 19.00 – 20.00 uur kopen in De Schakel. Het boek kost Euro 30,00. Contante betaling en pinbetaling zijn beide mogelijk.
Oud papier:
Op zaterdag 28 januari wordt er oud papier opgehaald. De lopers zijn deze keer R. Pruijsen, Mark Sterrenburg, A. van Gammeren en L. van den Broek.
Verantwoording:
In de maand december heeft Diaconie diverse giften ontvangen tijdens bezoeken van de HVD entijdens het afgeven van het bloemetje voor de verjaardagen. Tevens zijn er vele collecten bedragen ontvangen. Het totaal van december bedraagt 255,50. Daarvan is een bedrag afgedragen aan Kerk in Actie, bestemd voor het project Kinderen in de knel, collecte 25-12. Tevens is een bedrag afgedragen via de Zending aan IZB binnenland voor het project Licht op Zuid, Rotterdam, collecte 4-12.
Hartelijk dank voor al uw giften.

Ds. Van Kapel ontving 1 x Euro 50,-- en 1 x Euro 20,-- voor de kerk.
Hartelijk dank voor uw giften.
Vakantie:
Van 23-30 januari heb ik vakantie. Als u bijstand wenst van een predikant, neemt u dan contact op met diaken Ria Vuijk (313451).
Agenda:
Donderdag 19 en 26 januari 19.00-20.00 uur boekverkoop De Waspikse Weg van vier eeuwen hervorming in De Schakel
Vrijdag 20 januari 18.30 uur catechisatie in De Schakel
Zondag 22 januari kindernevendienst in De Schakel
Zaterdag 28 januari oud papier ophalen
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
            ds. Henk van Kapel