Dienst zondag 15 januari 9.30 uur  
Voorganger : Proponent W. Koudijs uit Zeist                                                             
Organist : H. Hommel
Koster : J. Vuijk
Uitgangscollecte : Instandhouding predikantsplaats

 

Bij de diensten:
Een hartelijk welkom aan proponent Koudijs. We wensen elkaar een goede dienst, in De Schakel en thuis.
Kerkomroep en livestream:
U bent welkom om de kerkdienst in De Schakel mee te maken. De dienst zal ook te volgen zijn via de kerkomroep. Op dit moment is het niet goed mogelijk is om livestreamuitzendingen te verzorgen. Toegang tot de kerkomroep, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Pastoraat:
Mw. A. van Harsselaar (’t Vaartje 6)onderging een heupoperatie. Ze is weer thuis. Dhr. A.Boezer (Van Duvenvoordestraat 18) onderging een heuporatie. Ook hij is weer thuis. We wensen beiden een voorspoedig herstel.
Mevrouw H.J. Treffers (Roomsche Kerkstraat 5, Heusden) is zwak. Gedenken we mevrouw Treffers en haar gezin in onze gebeden. 
Verkiezingen:
Er zijn geen bezwaren kenbaar gemaakt tegen de verkiezing van de aftredende en herkiesbare ouderling Thomas Hanckmann en diaken Wim Martinus. Zij zullen worden bevestigd voor een volgende ambtstermijn op zondag 22 januari 2023. Voor de vacatures ouderling-kerkrentmeester en kerkrentmeester zijn bij de kerkenraad geen aanbevelingen binnengekomen. De kerkenraad beraadt zich nu zelf op de invulling van deze vacatures. Zodra er meer bekend is, laten we het u weten.
Koffiedrinken:
Na de dienst op zondag 22 januari, de dienst met bevestiging ambtsdragers, is het koffiedrinken in De Schakel. De traktatie bij de koffie verzorg ik, ter gelegenheid van mijn verjaardag op 4 januari. Hartelijk welkom!
Boekverkoop:
U kunt het boek De Waspikse weg van vier eeuwen hervorming op donderdagavonden van 19.00 – 20.00 uur kopen in De Schakel. Het boek kost Euro 30,00. Contante betaling en pinbetaling zijn beide mogelijk.
Vrouwenvereniging Lydia:
De Vrouwenvereniging hoopt weer bij elkaar te komen op D. V. Op Dinsdag 17 Januari in de Schakel.wij gaan dan de Bijbelstudie behandelen uit het blad Vrouw tot Vrouw Psalm 105 is aan de orde met als leidraad Israëls God schrijft geschiedenis. Wilt u de Bijbelstudie thuis alvast doorlezen ter voorbereiding. Iedereen is weer heel hartelijk welkom ook zij die nog niet eerder geweest zijn .De koffie en thee staan weer klaar om 14:00 uur. Hartelijke groeten het Bestuur.
Bijbelgesprekskring:
Op woensdag 18 januari vervolgen we de bespreking van het Bijbelboek Openbaring. We gaan verder met hoofdstuk 2 uit het boek Leeuw en Lam. Je bent, opnieuw of voor het eerst, hartelijk welkom.
Catechisatie:
We komen weer bij elkaar in De Schakel op vrijdag 20 januari. Het is van 18.30 – 19.30 uur.  Je ontvangt een appbericht.
Verantwoording december 2022:
Ontvangen via bank en enveloppe
Collecte  II                  € 259,39
Onderh. Fonds          € 24,83
Instandh. Pr. Plaats € 24,83
Orgel fonds               € 93,40
Kerst collecte           € 91,72
Oudejaarsavond collecte € 101,83
Dankstond Collecte € 65,00

Ontvangen via Mevr. M. Molenaar € 10,-- en € 20,--
                     via Mevr. R Vuijk € 100,--
                     via Dominee H.J. v. Kapel  €50,--
Voor al deze giften hartelijk dank.
Agenda:
Donderdag 12 januari, 19 januari 19.00-20.00 uur boekverkoop De Waspikse Weg van vier eeuwen hervorming in De Schakel
Vrijdag 13 januari 18.15 uur Samen Eten in De Schakel
Zondag 15 januari kindernevendienst in De Schakel
Dinsdag 17 januari 14.00 uur vrouwenvereniging in De Schakel
Woensdag 18 januari 14.00 uur Bijbelgesprekskring in De Schakel
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel