Dienst zondag 11 september 9.30 uur
Voorganger : Prop. M. Luteijn uit Tilburg                                                 
Organiste : C. Hakkert
Koster : J. Vuijk
Uitgangscollecte : Steunfonds van het zuiden

 

Bij de diensten:
Een hartelijk welkom aan onze gastvoorganger proponent Luteijn. We wensen elkaar een goede dienst.
Kerkdienstuitzendingen:
U bent welkom om de kerkdienst in de kerk mee te maken. Ook wordt de dienst uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u vriendelijk om uw collecte gaven als volgt per bank over te maken:
Collecte 1 (Diaconie):                 NL16RABO 0156514214
Collecte 2 (Kerkrentmeesters): NL63RABO 0156531992
U kunt natuurlijk ook uw gave contant in een enveloppe afgeven aan één van de ambtsdragers. Zowel KRM als Diaconie danken u voor uw medewerking.
Vrouwenvereniging:
Na een lange tijd van niet meer bij elkaar te zijn geweest willen we onze eerste vergadering houden op D.V.Dinsdag 13 September in de Schakel. Wij beginnen dan om 14:00 tot 16:00 .Na een meditatief moment vullen we deze middag met een spel en quiz .Dit seizoen gaat de Bijbelstudie over de Psalmen geschreven door ds. A van Zetten. Iedereen weer heel hartelijk welkom ,doe een keer geheel vrijblijvend met ons mee ,de koffie en thee staan klaar .Hartelijke groeten
Het Bestuur .
Contactmiddag:
Woensdag 14 september beginnen we weer met de contactmiddag in het nieuwe seizoen om 14.00 uur in de Schakel. Deze middag wordt het een gezellige middag met bingo.U bent weer van harte welkom, ook al hebt U deze middagen nog nooit bezocht dan  bent U ook welkom.
Bij afwezigheid bel:Dinie Schiedon, tel:277392 of 0611397410.
Avondgebed:
Woensdagavond 14 September wordt er in de kerk een avondgebed gehouden van 19.00 uur t/m 19.45 uur. Deze avond zal verzorgd worden door de contactgroep. U wordt van harte uitgenodigd. Ook kunt U thuis meeluisteren via de Kerkomroep.
Bezinnings-uur Heilig Avondmaal:
U bent donderdagmorgen 15 september om 10.00 uur welkom op het bezinnings-uur Heilig Avondmaal, in De Schakel. We bezinnen ons op de betekenis van het Heilig Avondmaal aan de hand van wat ds. L.W. Smelt ons in zijn boekje Van kracht tot kracht aanreikt in het laatste hoofdstuk: Uw Koninkrijk kome (blz. 54). Jezus nodigt en ontvangt ons aan zijn Heilig Avondmaal opdat wij het vol houden het Koninkrijk van God te blijven verwachten voor de wereld en onszelf. Ds. Smelt schrijft: “We zijn er bijna! Hoewel: nog niet helemaal. Sommigen ervaren heel schrijnend dat we nog heen moeten door een nacht van strijd en zorgen. De Nieuwe Morgen, ach wanneer komt die?” We lezen uit de Bijbel Jesaja 25 en Romeinen 8: 28-39 en uit het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal het slot van het dankgebed met daarin het Onze Vader.
Zingen geloofsbelijdenis en ‘amen’:
In ’t Schakeltje (zomereditie) kon u lezen dat we in de dienst van 2 oktober kennis maken met enkele nieuwe liturgische gebruiken. Met ingang van deze dienst zal er in onze kerkdiensten een Paaskaars branden. Ook zullen we in deze dienst de (apostolische) geloofsbelijdenis en het ‘amen’ op de zegen zingen. Het zingen van de geloofsbelijdenis en het ‘amen’ bereiden we voor, als volgt: we vragen de deelnemers aan de dienst op zondag 18 september, in de kerk en thuis, na de zegen nog even in de kerk of voor het scherm of bij de kerkradio te blijven, en dan te luisteren naar het zanggroepje dat onder leiding van organiste Corry Hakkert staande voor de dooptuin de geloofsbelijdenis en het ‘amen’ voorzingt. In de volgende weken kunt u dan op de kerkomroep of de livestream de geloofsbelijdenis desgewenst naluisteren. De dienst van 2 oktober beginnen we met het inoefenen van het zingen van de geloofsbelijdenis en het amen. Na de preek zullen we de geloofsbelijdenis zingen. En na de zegen zingen we het ‘amen’. Er zullen vanaf zondag 18 september teksten met melodiebalken uitgereikt worden in de kerk zodat u de teksten en melodieën voor u heeft bij het luisteren op 18 september en het zingen op 2 oktober.
Vragen(v)uurtje:
Om alvast te noteren: op woensdag 5 oktober is er het eerste vragen(v)uurtje van het nieuwe seizoen. Leden van de parochie en de hervormde gemeente – en andere belangstellenden zijn ook welkom – ontmoeten elkaar en maken kennis met elkaars geloofstradities. Deze keer doen we dat naar aanleiding van de zogenoemde 95 stellingen van Luther die hij in 1517 publiek maakte in Wittenberg en die gelden als begin van de Reformatie. Wat is van Luthers 95 stellingen de historische betekenis, en hoe zijn ze voor de kerk vandaag relevant? U bent hartelijk welkom in De Oude Pastorie naast de Sint Bartholomeus-kerk. We beginnen om 19.30 uur en sluiten de bijeenkomst om 21.00 uur.
Bijbelgesprekskring:
Ook om alvast te noteren: De Bijbelgesprekskring komt voor de eerste keer in het nieuwe seizoen bij elkaar op 19 oktober, om 14.00 uur in De Schakel. We lezen en bespreken het Bijbelboek Openbaring.
Verantwoording:
Via de banken ontvangen
Collecte II                                     € 349,75
Onderh. & Restauratie Fonds   €   85,15
Instandhouding Predikants Pl. €   73,40
Orgel Fonds                                 € 199,20
Ouderling Co Vos heeft een gift van € 300,00 ontvangen.
Hiervoor hartelijk dank
Oud papier:
Op zaterdag 24 september wordt er oud papier opgehaald. De lopers zijn H.J. van Kapel, W. Verhagen, K. Verhagen en H.J. de Rooij.
Agenda:
Zondag 11 september kindernevendienst
Maandag 12 september 20.00 uur kerkenraadsvergadering in De Schakel
Woensdag 14 september 14.00 uur contactmiddag in De Schakel
Woensdag 14 september 19.00 uur avondgebed in de kerk door leiding contactgroep
Donderdag 15 september 10.00 uur bezinnings-uur Heilig Avondmaal in De Schakel
Tenslotte:
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        Thomas Hanckmann