Dienst zondag 11 juli 9.30 uur
Voorganger :Mw. M. Klaasse uit Waalwijk voorbereiding H.A.                       
Organiste : C. Hakkert
Koster : P. Wijnberg
Uitgangscollecte : Zending IZB binnenland
Dienst zondag 18 juli 9.30 uur
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel viering H.A.
Organiste : C. Hakkert
Koster : H. Pruijsen
Uitgangscollecte : Hulp voor helden
Dienst zondag 25 juli 9.30 uur
Voorganger : Ds. G.D. Hoff uit Rhenen
Organiste : M. van den Broek
Koster : J. Vuijk
Uitgangscollecte : Orgelfonds

 

Bij de diensten:
Een hartelijk welkom aan mw. Klaasse in de dienst van 11 juli. In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal op 18 juli. De lezing van de avondmaals-dienst kiezen we opnieuw uit Johannes 4. We staan stil bij het gesprek bij de bron van Jacob tussen Jezus en zijn leerlingen, over wat Jezus wil doen en oogsten voor de Vader, vs. 27-38. We vieren het Avondmaal opnieuw staande in een kring om de tafel. Op 25 juli is ds. G.D. Hoff onze voorganger, we heten onze oud-predikant hartelijk welkom. We wensen elkaar gezegende diensten.
Avondmaals-collecte:
De avondmaals-collecte op 18 juli is voor Hulp voor Helden. Hulp voor Helden stimuleert, initieert en financiert projecten die bijdragen aan het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront.
Coronamaatregelen:
 
U behoeft zich voor het bijwonen van de kerkdiensten niet tevoren aan te melden. We sluiten banken af zodat de vereiste 1,5 meter met de bezoekers voor en achter u steeds gerespecteerd kan worden. Voor de afstand in de bank vragen wij u zelf zorg te dragen. In principe is er plaats genoeg voor iedereen.
Registratie; De registratie aan het begin van de dienst zullen we achterwege laten. Het spreekt vanzelf dat we erop rekenen dat u in geval van klachten die aan corona gekoppeld kunnen worden (hoesten, koorts) niet naar de kerk komt.
Andere maatregelen; We verzoeken u om uw handen te blijven ontsmetten bij binnenkomst. Het mondneusmasker hoeft niet meer gedragen te worden bij verplaatsingen binnen de kerk zolang u de afstand van 1,5 meter respecteert.
Samenzang; Het is weer toegestaan om samen te zingen. We zullen dat dan ook met veel plezier weer oppakken en zo samen God de lof brengen.
Vragen; Mocht u vragen hebben over de coronaregels in onze kerk dan kunt u contact opnemen met Esther Wijnberg, ewijnberg@home, 06 51 268 203.
Uitzending:
De diensten worden uitgezonden in beeld en geluid via livestream en kerkomroep. Toegang, live en desgewenst ook later, verkrijgt u via www.hervormdegemeenteWaspik.nl.
Collecten:
Wij vragen u om uw collecte gave per bank NL63RABO 0156531992 over te maken of contant in een enveloppe af te geven bij één van de ambtsdragers. De KRM zorgt voor een correcte verdeling. Alvast onze dank.
Kindernevendienst:
De komende zondagen tot en met 25 juli is er telkens kindernevendienst. In de schoolvakantieperiode heeft de kindernevendienst vanaf zondag 1 augustus vakantie.
Pastoraat:
Dhr. A. van Harselaar (’t Vaartje 6) wordt verpleegd in het Elizabeth-ziekenhuis in Tilburg op verpleegafdeling neurologie, G 3.34. Wij bidden onze zieken en hun families Gods nabijheid toe. Huwelijksjubileum:
Gerben en Carin van den Broek – van Peer (Goudplevier 8) vierden op 28 juni hun 25-jarig huwelijk. Wij feliciteren hen en de kinderen en ouders hartelijk met hun huwelijksjubileum. We bidden hen voor het samen optrekken met allen die bij hen horen toe: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. (Gezang 293)
Huwelijksjubileum:
Han en Lenie van Drunen – Paans (Raadhuisstraat 6b) zijn op 14 juli 55 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen en de kinderen en kleinkinderen hartelijk. In terugzien en vooruitzien geleide hen Psalm 33: Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heil’ge naam is onze vreugd. (vers 8 Nieuwe Berijming)
Schakeltje:
Deze week komt ‘t Schakeltje uit. We wensen u veel leesplezier.
Waspik erop uit:
In de week van zondag 25 juli begint het zomeractiviteitenprogramma Erop uit in Waspik. Mooi dat ook deze bijeenkomsten van ontmoeting, spel en ontspanning in Waspik weer doorgang kunnen gaan vinden. Wij wensen de deelnemers samen met alle vrijwilligers en gastadressen alvast fijne bijeenkomsten.  
Verantwoording:
Ds. Van Kapel ontving 1 x Euro 50,00 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.
Agenda:
Zondagen 11, 18 en 25 juli kindernevendienst in De Schakel
Maandag 12 juli 20.00 uur kerkenraadsvergadering in De Schakel
Tenslotte:
De schoolvakanties gaan over enkele weken beginnen. We wensen de kinderen en jongeren een goede afronding van het schooljaar. Hoe u de vakantietijd ook invult, en of dit thuis zal zijn of in binnen- of buitenland, we wensen u een goede tijd van op adem komen. Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel