Dienst zondag 4 juli 9.30 uur
Voorganger : Ds. H.J. van Kapel                                                                                 
Organiste : M. van den Broek
Kosteres : L. van Kapel
Uitgangscollecte : Onderhouds-en restauratiefonds

 

Bij de dienst:
We lezen verder uit het Evangelie naar Johannes, het vervolg van de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jacob, Johannes 4 vanaf vers 16. De vrouw wordt almaar benieuwder naar Jezus. Ze gaat zelfs haar volksgenoten over haar ontmoeting vertellen. Ook zij raken benieuwd. Waarom? Wat roept Jezus op?  
Aftreden:
We nemen in deze dienst afscheid van de aftredende ouderling-kerkrentmeester Co Vos. Zijn aftreden houdt verband met het kerkordelijke voorschrift dat ambtsdragers na drie opeenvolgende ambtstermijnen niet kunnen worden verkozen voor een direct aansluitende nieuwe termijn. We zijn dankbaar voor het werk door Co Vos verzet. We zijn blij dat hij voor ondersteuning van het college van kerkrentmeesters beschikbaar wil blijven. Het neemt de vraag en zorg voor onze gemeente niet weg, wie het stokje gaan overnemen…
Coronamaatregelen:
Met ingang van 24 juni jl. zijn de maatregelen door de overheid opnieuw versoepeld en deze versoepelingen zijn ook van invloed op onze kerkdiensten.
Aantal bezoekers; Er is geen maximaal aantal bezoekers meer vastgelegd. Wel moet steeds de afstand van 1,5 meter worden gehandhaafd. Voor onze kerk betekent dit dat u met ingang van 4 juli niet meer hoeft te reserveren voor de kerkdiensten. We zullen banken afsluiten zodat de vereiste 1,5 meter met de bezoekers voor en achter u steeds gerespecteerd kan worden. Voor de afstand in de bank vragen wij u zelf zorg te dragen. In principe is er plaats genoeg voor iedereen.
Registratie; De registratie aan het begin van de dienst zullen we achterwege laten. Het spreekt vanzelf dat we erop rekenen dat u in geval van klachten die aan corona gekoppeld kunnen worden (hoesten, koorts) niet naar de kerk komt.
Andere maatregelen; We verzoeken u om uw handen te blijven ontsmetten bij binnenkomst. Het mondneusmasker hoeft niet meer gedragen te worden bij verplaatsingen binnen de kerk zolang u de afstand van 1,5 meter respecteert.
Samenzang; Het is weer toegestaan om samen te zingen. We zullen dat dan ook met veel plezier weer oppakken en zo samen God de lof brengen.
Dankbaar; Als kerkenraad zijn we dankbaar dat deze versoepelingen mogelijk zijn. We houden de berichtgeving goed in de gaten en passen onze erediensten aan wanneer daar aanleiding toe is. Mocht u vragen hebben over de coronaregels in onze kerk dan kunt u contact opnemen met Esther Wijnberg, ewijnberg@home, 06 51 268 203.
Collecten:
Wij vragen u om uw collecte gave per bank NL63RABO 0156531992 over te maken of contant in een enveloppe af te geven bij één van de ambtsdragers. De KRM zorgt voor een correcte verdeling. Alvast onze dank.
Pastoraat:
Dhr. A. van Harselaar (’t Vaartje 6) wordt verpleegd in het Elizabeth-ziekenhuis in Tilburg op verpleegafdeling neurologie, G 3.34. Wij bidden onze zieken en hun families Gods nabijheid toe.
Verantwoording:
Ds. Van Kapel ontving 1 x Euro 15,00, 1 x Euro 20,00 en 1 x Euro 50,00 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw giften.
Agenda:
Zondag 4 juli kindernevendienst in De Schakel
Tenslotte:
 Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
                        ds. Henk van Kapel