80 JAAR CHR. GEM. ZANGVER. ‘OEFENING KWEEKT KUNST’ 20-11-2010

      

 In november 1930 werd een Christelijke gemengde zangvereniging opgericht. Het initiatief werd genomen door de heer J. Dubbelman, hoofd van de “School met den Bijbel”. Hij werd ook de voorzitter van het koor.
Onderstaande notulen en akte wil ik u niet onthouden i.v.m. de schrijfwijze en plaatsing van hoofdletters.
De eerste officiële vergadering werd gehouden op 24 november 1930.

Vergadering van Maandag 24 November 1930.
Deze vergadering werd geopend door den Voorzitter den Heer J. Dubbelman. Waarna door hem werd voorgelezen brief aan de Corinthe hoofdstuk 13.
Aan de orde was bespreking van het reglement zoals dat door het Bestuur was ontworpen. Dit reglement werd, nadat een lid enkele inlichtingen gevraagd had, welke de Voorzitter beantwoordde, met algemeene stemmen goedgekeurd.
Het Bestuur stelde voor den Heer M. Ruitenberg te benoemen als Beschermheer onzer vereniging, bij acclamatie werd dit voorstel aangenomen.
Aan het Bestuur der Chr. school was verzocht om voor het houden onzer zanglessen gebruik te mogen maken van het derde lokaal dier school, welk verzoek werd toegestaan. Voorlopig zullen echter de lessen in den consistoriekamer der N.H.-kerk gehouden worden.
Door het Bestuur was benoemd tot Directeur den Heer J.L. van Kempen te Waalwijk.
Besloten werd de zanglessen te houden s' woensdagsavonds van half zeven tot half negen.
Van de rondvraag werd door niemand gebruik gemaakt.
Aan het einde der vergadering werd door den Voorzitter nog een kort slotwoord gesproken aangaande het gedeelte wat door hem bij het openen der vergadering was voorgelezen, waarna hij de vergadering sloot met dankgebed.
Aanwezig waren 25 leden.
Was getekend,
De Voorzitter, J. Dubbelman.
De Secretaris, J.v.d. Broek.

Hieronder volgt de tekst van de akte van aanstelling voor de directeur die aangenomen werd:
Akte van aanstelling
Het Bestuur der Chr. Gem. Zangvereniging “Oefening kweekt kunst” te Waspik heeft benoemd tot Directeur van bovengenoemde zangvereniging den heer J.L. van Kempen te Waalwijk.
Met wederzijdsche toestemming van het Bestuur en den Directeur wordt bepaald:
-Dat genoemde directeur den bloei der Zangvereniging zoo krachtig mogelijk zal bevorderen en daarbij werkzaam zal zijn in den geest van het reglement der vereniging.
-Dat genoemde Directeur belast met de leiding en regeling van het zangonderwijs, benevens het leiden van zanguitvoeringen, en de door hem nodig geachte repetitie(s).
-Dat genoemde Directeur in functie zal treden den 26 Nov. 1930.
-Dat aan genoemde Directeur zijn salaris zijnde f 3,00 per zangles van 2 uur, in maandelijksche termijnen zal worden uitbetaald, en wel op de eerste zangles van elke maand. Voor het leiden
van een zanguitvoering en de daaraan voorafgaande repetitie(s) zal het Bestuur den Directeur een gratificatie toekennen van f 15,00.
-Indien de Directeur door ziekte verhinderd mocht zijn de zangles te leiden, geeft hij daarvan tijdig kennis aan het Bestuur. Ingeval van ziekte zal aan den Directeur f 1,50 per week worden uitbetaald tot een maximum van 4 x f 1,50 bij ziekte van meer langdurigen aard.
-Dat de Directeur per jaar recht heeft op 4 weken vacantie, met recht op behoud van de helft van zijn salaris is 4 x f 1,50
-Dat dit contract ten allen tijde kan worden ontbonden, zowel door het Bestuur als door den Directeur. In geval van opzegging zal echter wederzijds een tijdperk van minstens 4 weken in acht genomen dienen te worden.
-Dat het Bestuur het recht heeft om den Directeur om gewichtige redenen te ontslaan.
-Van deze akte van aanstelling moet een exemplaar in het bezit zijn van het Bestuur en een in het bezit van den Directeur.

Waspik, 26 Nov. 1930                                                                             J. Dubbelman, Voorzitter
J. v.d. Broek, Secretaris                                                                        Waspik, 26 Nov'30                                                                                                                                        

 Ondergetekende verklaart bovenvermelde benoeming volgens de in deze Akte van Aanstelling voornoemde voorwaarden te aanvaarden.
De Directeur, J.L.van Kempen 
Het is O.K.K. niet altijd over rozen gegaan.  In de notulen van de ledenvergadering op woensdag 13 september 1930 wordt er geschreven over voortzetting of opheffing van de zangvereniging.
Het salaris van de directeur kan niet meer worden betaald uit de vastgestelde contributie van f 0,15 per lid per week. Ook is gebleken dat verscheidene leden grieven hebben tegen de directeur. De directeur heeft echter ontslag aangevraagd tegen 1 november. In het licht van deze ontslagaanvraag vindt de voorzitter het niet nodig op de bestaande grieven in te gaan. Bovendien moet de voorzitter, die geen werkend lid is in den vereniging, zich incompetent verklaren de gegrondheid van de grieven te kunnen beoordelen. Na ampele bespreking wordt besloten dat de vereniging voorlopig tot 1 nov. a.s. te laten voortbestaan. Ook wordt er in de vergadering besloten dat in het vervolg ook meisjes vanaf 15 jaar lid mogen worden van O.K.K.
Bij de rondvraag heeft de voorzitter naar aanleiding van een vraag van de heer J. Bouman nog de gelegenheid duidelijk het doel te doen uitkomen der vereniging, namelijk het zingen en aanleren van Christelijke liederen. Al wie er zich niet mee verenigen kan, heeft of te bedanken of het doel door reglementswijziging te veranderen.
De secretaris, de heer C.M. Quist, deelt nog mee dat hij als secretaris bedankt. Pogingen om hem te behouden, al is het maar tot 1 november a.s., mogen niet baten. De voorzitter zegt hem hartelijk dank voor hetgeen hij gedaan heeft voor de vereniging. Hij zal zelf tot 1 november het secretariaat op zich nemen.
In de daarop volgende jaren is het met O.K.K. iets beter gegaan. Zo ging men in 1935 op concours in Sprang. Wat daarvan het resultaat was, is niet vermeld.
In de jaren 1936 tot 1940 telde O.K.K. 20 leden. Ook had  men toen ieder jaar een jaarfeest, met samenspraken om de onderlinge band te verstevigen. In 1940 wilde men wel eens een reisje maken. Hiertoe werd een reiskas opgericht en mej. Ossen bereid gevonden om de geldelijke penningen te bewaren.
Op 29 januari 1941 werd tijdens een korte vergadering besloten de repetities van O.K.K. stop te zetten i.v.m. de oorlog, maar de zangver. zou niet worden opgeheven.
In 1945 is men toen weer enthousiast van start gegaan en op 26 juni verleende O.K.K. haar medewerking bij de bevrijdingsfeesten en op 10 oktober 1945 bij het vertrek van enkele militairen uit onze gemeente naar Indonesië.
De eerste vergadering na de oorlog werd gehouden op woensdag 11 juli 1945. In deze vergadering werd besloten om de leeftijdsgrens voor toelating tot de vereniging voor meisjes op 15 jaar en jongens 16 jaar vast te stellen. De contributie bedraagt f 0,15 per week. Het koor staat dan o.l.v. de heer A. v.d. Kolk. Bij ziekte van de dirigent zal mej. Ossen hem vervangen.
Het verslag van deze vergadering wordt besloten met de volgende woorden:

Moge ik dit verslag besluiten met de wens, dat onze vereniging nog tot groter groei en bloei moge komen, waarvoor ik u allen opwek. Komt allen getrouw op de repetitieavonden, opdat wij mogen komen tot een groot koor, dat onder de bekwame leiding van onze energieken directeur een sierraad dar Gemeente mag worden. Moge GOD ZIJN RIJKEN ZEGEN verbinden aan ons verenigingswerk.’

Getekend, Waspik, 21 januari 1946.
De secretaris, A.Heurter.
geschreven door:   Gerda Quist