De kerkenraad bestaat uit  7 ambtsdagers: 2 diakenen, 2 pastorale ouderling, 2 ouderlingen-kerkrentmeester, de predikant. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente.

De diakenen hebben als specifieke taak de diakonale en maatschappelijke ondersteuning van medemensen in kerk en samenleving. De pastorale ouderlingen en de predikant leggen zich toe op pastoraat, onderwijs en prediking.

De ouderlingen-kerkrentmeester dragen zorg voor de financie├źn en de onroerende goederen van de gemeente, de ledenadministratie, het archief en de facilitering van gemeenteactiviteiten.

De kerkenraad wordt in het pastoraat bijgestaan door de Hervormde Vrouwendienst (HVD), in het diaconaat door de zendingscommissie, in het beheer door de commissie van bijstand en in de communicatie door de redactiecommissie van 't Schakeltje en de website.