Op woensdag 15 november werd de najaarsvergadering van de Protestantse Gemeenten Midden-Langstraat gehouden bij Gereformeerde Kerk de Brug in Sprang-Capelle. Er waren 21 vertegenwoordigers van acht van de negen deelnemende gemeenten.

Als opening laat Ds. Jaap Bol psalm 100 vers 1, 2 en 4 zingen. Daarna leest hij Matteüs 28 vanaf vers 16. De kern van de overweging over dit gedeelte is: als de opgestane Jezus de kwetsbare mens op weg stuurt, is zijn belofte met hem te zijn geen loze belofte. Hij heeft zijn naam aan de mens verbonden en dat betekent ‘eind goed, al goed’.

Als gastspreker houdt vervolgens ds. Otto Grevink een presentatie over pionieren vanuit de PKN. Een pioniersplek is een andere vorm van kerkzijn naast de bestaande kerken; een nieuwe vorm van kerk-zijn voor mensen die niet (meer) naar de kerk gaan en die niet (meer) aangesproken worden door de traditionele kerk (liturgie, tale Kanaäns, tijdstip van diensten, het gebouw). We hebben als gelovigen de opdracht om missionair te zijn, ook in onze tijd en in eigen omgeving.
Er zijn drie manieren om missionair bezig te zijn: verwelkomen, opzoeken en uitzenden. Er moet naar de mensen toegegaan worden, maar niet om ze te ‘vangen’. Bij pionieren gaat het om het delen van het geloof op andere manieren en op andere plaatsen en daarbij gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming. De mogelijkheden zijn zeer divers, zoals praktijkvoorbeelden laten zien: een moestuin achter de kerk, twintigers die elkaar in een café treffen, bij gezamenlijke maaltijden, enz. Inmiddels steunt de PKN ruim 100 pioniersplekken, en heeft de ambitie dit uit te breiden naar 200.
Als we op de kaart van Nederland kijken zien we dat Brabant nauwelijks pioniersplekken heeft. Hier moeten dus nieuwe mogelijkheden liggen!
Pionieren doe je niet alleen, maar tenminste met z’n tweeën. Je moet elkaar steunen en aanvullen. Ook de apostelen werden getweeën uitgezonden. Belangrijk: zorg voor een goed plan, vraag advies aan (ervarings)deskundigen en zorg voor steun van je kerkelijke gemeente, steun in betrokkenheid door gebed en waar nodig financiën. Ook de PKN kan (financiële) steun verlenen.
Na deze presentatie wordt de vergadering vervolgd. Diverse rapportages waren schriftelijk aangeboden en worden waar nodig toegelicht en besproken.
Het voorstel van de Commissie Beleidsvorming (CBV) voor kanselruil wordt goedgekeurd. We “ruilen” predikanten onderling op 17 juni 2018 en op 16 juni 2019.
De CBV roept verder de gemeenten op om gericht open te staan voor het openstellen van activiteiten voor gezamenlijke deelname. Zo wordt organisatorische inzet beter benut en daarbij leren we elkaar steeds beter kennen. Bovendien kunnen we wellicht vaker kerkdiensten combineren, zoals dat nu al gebeurt op Hemelvaartsdag door GK ’s Gravenmoer en GK Sprang-Capelle. Ook mogen we bij elkaar hulp vragen als eigen deskundigheid of capaciteit ontbreekt.
De bezinningsconferentie (in 2017 Kerk-Jeugd-Toekomst) trok dit jaar meer deelnemers dan in de voorgaande jaren. Dit vraagt om een vervolg in 2018.
De diaconieën deden rapport van hun regiovergadering en lichten de stand van zaken toe over het Jezidische-Georgische vluchtelingengezin. Er zijn 3500 handtekeningen geplaatst onder de petitie om het gezin een verblijfsstatus te geven. Nu wordt gezocht naar een aanpak voor de aanbieding van deze petitie aan de staatssecretaris. Het is een delicaat proces, dat zorgvuldig moet worden gevoerd.
De kerkrentmeesters hebben een bijeenkomst gehad waarbij gesproken werd over veiligheid. Het is nodig dat we, ook als kerken, goed nadenken over calamiteitenplannen, ontruiming, vluchtwegen, hulpverlening en verdere verantwoordelijkheden. Helaas waren bij deze nuttige vergadering slechts vijf gemeenten vertegenwoordigd.
De Werkgemeenschap Predikanten meldt dat na het vertrek van ds. Plug en ds. Grevink, nu ds. Bol gekozen is tot voorzitter en ds. Boom als scriba. Verder heeft het bespreken van elkaars paas-preken geleid tot groeiende verbondenheid en onderling begrip.
De werkgroep Vorming en Toerusting meldt groeiende deelname aan hun activiteiten, zowel vanuit PGML-gemeenten als ook van daarbuiten. Ook zij roepen op om nog meer activiteiten open te stellen voor gezamenlijke deelname. Omdat de commissie bijna alleen bestaat uit leden van de PG Waalwijk wordt een dringend beroep gedaan op aanvulling vanuit andere gemeenten.
De Jeugdraden melden dat er met de steun van jeugdwerker Arjen van Gent al het nodige is opgestart. Hij is voor een jaar aangesteld (8 uur per week) om een structuur op te zetten voor PGML-jeugdwerk als aanvulling op het jeugdwerk van de gemeenten. Op 30 september trok het start-event voor de jeugd tussen de 60 en 70 deelnemers. Deze dag was met name bedoeld om de jeugd vanuit de PGML-gemeenten met elkaar te laten kennismaken. Daarom was gekozen voor een programma met sport en spel en een afsluitende barbecue.
Er is een visiedocument opgesteld met de benaming “Kleur bekennen”. Hierop voortbordurend worden nieuwe activiteiten opgezet, zoals:
PGML doet. In samenwerking met de diaconieën jongeren enthousiast maken om mensen in nood te helpen.
Regionale jeugdavonden. Een van de ideeën daarbij is het houden van een regelmatige clubXL. Daarbij kunnen jongeren uit de kerken aanhaken.
Contact met het Willem van Oranjecollege. De jeugdwerker heeft een verkennend gesprek gevoerd om samenwerking verder te formaliseren en structureren. De bedoeling is om met een afvaardiging van het Willem te bespreken welke vormen van samenwerking mogelijk zijn.
Vanuit de deelnemende gemeenten worden actuele zaken van wel en wee gemeld. Meerdere gemeenten melden zorgen over de moeizame vulling van vacatures.
Enkele gemeenten doet mee aan de open kerkendag op 25 en 26 november.
In de rondvraag wordt gesproken over de onderwerpen die in de komende synodevergadering aan de orde komen. Ook wordt gewezen op de mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus, gericht op het tijdig herkennen van (dreigende) armoede.
In 2018 wordt PG Waalwijk voorzitter/scriba van de PGML.
Na afloop van de vergadering was er nog even gelegenheid voor verdere ontmoeting bij een hapje en een drankje.