Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseerde de PGML een bezinningsdag voor de deelnemende kerkelijke gemeenten. In 2014 deden we dat met een tweedaagse conferentie rond het thema: “Wie is toch Deze?”, onze kijk op Jezus en zijn invloed op ons en ons kerkelijke leven. In 2015 deden we dat rond het thema “Ik zoek je op”, Jezus zoekt ons en roept ons op Hem te volgen. In 2016 sloten we aan bij de PKN- nota: “Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg”. Hoe kunnen we het Evangelie blijven ervaren en uitdragen in een samenleving waarin de kerk er steeds minder toe doet.


Dit jaar richtten we ons vooral op de vraag hoe we het Evangelie doorgeven naar de toekomst. Onze kinderen voelen zich er vaak niet (meer) door aangesproken. Hoe bieden we hen in onze kerken een plaats die hen aanspreekt en aantrekt?
Met 55 aanmeldingen mogen we spreken van een opnieuw groeiende opkomst. Jeugdigen deden mee in verschillende onderdelen van het programma, maar helaas was er geen jeugd onder de bezoekers.
Vanaf half tien werden de deelnemers ontvangen met koffie en thee. Bij de start van het programma werden ze welkom geheten door de jaarvoorzitter PGML, Henk Hoogendoorn.
Aansluitend las ds. Jaap Bol met onsPsalm 96 en zongen we psalm 107: 1 en 4: Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat!

pgml

De ochtendpresentatie werd gehouden door Dr. Harmen van Wijnen over Nieuwe perspectieven in kerkelijk jeugdwerk, . ..bezinning op inhoud en vorm … Hij schetste aan de hand van zijn eigen levensloop en zijn promotieonderzoek hoe belangrijk de leefwereld van vriendengroepen is voor geloofs-vorming. Kern van zijn betoog was dat we jongeren niet bereiken als we ze in de gebruikelijke vorm vragen met ons mee te doen. We hebben vaak de gewoonte om ze individueel “vanuit de kaartenbak” te benaderen voor kerk, catechese, jeugdwerk enz. Maar benaderen we hen ook in hun eigen groep, b.v. in de social media? Dat is in deze tijd hun leefwereld. En realiseren we ons dat het geloof spontaan en overal aan de orde kan komen, b.v. bij een dramatische gebeurtenis? In zulke momenten, in 'de ruwheid en weerbarstigheid van het dagelijkse leven', momenten die mensen met elkaar doormaken, komt het geloof vaak diepgaander naar voren dan bij onze kerkelijke georganiseerde activiteiten mogelijk is. Kortom, aan ons is de opdracht om de koppeling te maken met deze sociale groepen en ze in het leven van onze kerkelijke gemeenten een eigen plaats te geven. 
De aansluitende ronde van vragen en discussie was levendig en boeiend en moest om twaalf uur met een beroep op de klok worden afgesloten. Het was tijd voor de lunch. Het uur dat daarvoor stond bood naast soep, koffie en broodjes gelegenheid voor onderlinge gesprekken aan tafels.
Om één uur begonnen we het middagprogramma met het zingen van liederen, begeleid door de band Laminin uit Nijkerk. Psalmen en liederen in een mix van bekend en nieuw werden van harte meegezongen en vormden een goede inleiding van het middagprogramma.
Dat middagprogramma bestond uit een viertal workshops, waarvan de bezoekers er twee konden volgen.
In Workshop 1, geleid door Harmen van Wijnen werd in kleiner verband doorgesproken over de ochtendinleiding. Ook nu werd de beschikbare tijd geheel gevuld met vragen, discussie en persoonlijke ervaringen. We hadden graag niet alleen óver, maar ook mét jongeren gesproken. Maar we hebben toch allen in ons hoofd en hart de vraag: hoe kunnen we ze (blijven) bereiken! Harmen van Wijnen heeft ons duidelijk gemaakt dat dit alleen kan met  een benadering die aansluit bij de leefwereld van jongeren.
Workshop 2 werd geleid door twee jonge muzikanten uit de band Laminin, Femke van Wijk en Ralph Nieuwenhuis. Gesproken werd over persoonlijke voorkeuren in muziek en over welke muziek en zang als uiting van geloof mogelijk zijn. In de psalmen komen vele stemmingen en emoties tot uitdrukking: gebed, lofprijzing, boetedoening, lering, aanvechting. Die uitingen vinden we ook terug in de teksten van latere en hedendaagse liederen. Met de bijbehorende muziek raak je de emotie van de mensen. Jongeren houden veelal van popmuziek, en kerkelijke bands kiezen ook voor die vorm, met al zijn varianten. Zo spreek je ook door muziek jongeren aan.
Workshop 3 werd geleid door Arjen van Gent, jeugdwerker PGML jeugdproject. Hoe maken we ons geloof zichtbaar en tastbaar in de samenleving, nabij en ver? De deelnemers aan deze workshop spraken aan de hand van Bijbelteksten over de opdracht tot hulp aan zwakkeren in de samenleving. Ook in onze tijd klinkt de hulproep van overal, nabij en ver. Daklozen, vluchtelingen, mensen met te weinig inkomen zijn nabij. Verder weg, maar ook “aankloppend” zijn de projecten van b.v. Kerk in Actie wereldwijd. Sanne Tanghe toonde namens de jeugd van HG Sprang een filmpje over een project in Malawi. Het is goed om jeugd te betrekken bij projecten waarin het Christendom handen en voeten krijgt.
In workshop 4 werd gesproken over de inspiratie die we vanuit de Bijbel ontvangen, ook in deze tijd. “Oude Bijbel, altijd nieuw” was door ds. Henk van Kapel voorbereid met zijn catechisanten en Anne Linde leidde deze workshop samen met hem. Ze lieten zien dat in de Bijbel jongeren vol meetellen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Via de Bijbel spreekt God mensen aan in de verhalen van God met mensen en mensen met God. Ieder mens kan in de Bijbel God vinden, en van ieder mens die dat overkomt, kunnen anderen weer leren. Het was goed om in deze workshop dit met elkaar te delen, ook ingevuld met eigen ervaringen en gevoelens.
Na een korte terugkoppeling vanuit de workshops werd de dag afgesloten met liederen, die we samen zongen met Laminin. Loflied en gebed kwamen samen in deze afsluiting:
            Breng ons samen, één in uw naam.
            Ieder is welkom hier binnen te gaan.
            Samen, één door de Geest;
            verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Ds. Jaap Bol las met ons Kolossenzen 3: 16 – 18 en ging voor in een dankgebed.
Daarna was er gelegenheid om nog even met elkaar na te praten onder het genot van een hapje en drankje, waarna iedereen huiswaarts ging. Fijn dat we elkaar in dit verband nu al een aantal jaren in geloof ontmoeten vanuit onze verschillende gemeenten. Dit vraagt om een vervolg in 2018!

Jan van Wijk