I Samenstelling en benoeming

De Zendingscommissie is een commissie van bijstand voor het college van diakenen en bestaat uit gemeenteleden. De voorzitter wordt door de kerkenraad benoemd.

De commissie zorgt zelf voor het vervullen van eventuele vacatures.

II Doel en opdracht

Doel en opdracht van de commissie zijn:

 1. vorm geven aan de missionaire opdracht van de gemeente door:
  1. getuigenis en dienst aan hen uit de eigen omgeving en verder weg, die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn;
  2. gelden in te zamelen om zendingsprojecten in Nederland en daarbuiten financieel te steunen;
 2. het selecteren van specifieke projecten, waaraan financiële steun geboden wordt;
 3. het enthousiasmeren van de gemeente voor het zendingswerk;

III Werkwijze

 1. Het evangeliseren onder mensen uit de eigen omgeving gebeurt door lectuur aan te bieden via een lectuurtafel achter in de kerk en door het uitreiken van evangelisatiebrochures na de kerkdiensten.
 2. Het inzamelen van gelden vindt plaats d.m.v. collecten tijdens de kerkdiensten en door de verkoop van Bijbels en religieuze lectuur.  
 3. De commissie kiest de projecten die financieel gesteund worden doorgaans uit magazines van GZB en IZB, alsmede van Open Doors.
 4. De commissie probeert de gemeente meer te betrekken bij het zendingswerk door:
  1. in het kerkblad en op de website te publiceren voor welk project gecollecteerd gaat worden
  2. het organiseren van spreekbeurten in onze gemeente door veldwerkers
  3. het uitreiken van evangelisatiebrochures na de kerkdienst

IV Rapportage/Controle

De rapportage aan de kerkenraad geschiedt schriftelijk door middel van toezending van de verslaglegging van de bijeenkomsten aan de scriba van de kerkenraad. De financiële verslaglegging wordt gecontroleerd door het college van diakenen.